Mar 05 2008

Kliima

Published by Targo at 5:18 am under Juhtimine

weather.gif

Nagu eelnevalt kirjeldatud, võib inimeste produktiivsus tarkvara tootvas organisatsioonis kõikuda väga suures ulatuses. Suure osa sellest kõikumisest saab võtta kokku terminiga kliima. Kas inimesed tunnevad ennast tööl sombuselt ja depessiivselt nagu igaveses Eesti sügises, lugedes päevi, mis on jäänud kevadeni (ehk siis minuteid tööpäeva lõpuni) või energiliselt ja produktiivselt, soovides anda endast parimat.

Tiimikliimat mõjutavad tegurid võivad olla välised (turusituatsioon, riiklik regulatsioon, võistlevate firmade sammud jne) ja sisemised (töökaaslased, töötingimused, ülemused jne).
Samas on uuringutes selgeks tehtud, et 70-75% kliimat mõjutavatest teguritest sõltuvad töötaja otsesest ülemusest, seega on ülemusel otsene roll produktiivsuse tagamisel.

Siinkohal on muidugi huvitav tähele panna, et paljudel inimestel paljudes organisatsioonides puudub selline asi nagu üheselt määratud alluvushierarhia ja seega ka otsese ülemuse kontseptsioon, selle asemel kasutatakse üht või teist laadi maatriksmudelit. Sellisel juhul jääb kliima eest hoolitsemine mitmete inimeste õlule ja kuna jagatud vastutus on pool vastutust, siis kipub ka ilmastik tiimis tugevasti vahelduma, mis on üks põhjusi, miks mulle isiklikult meeldib rohkem konkreetse alluvusega organisatsioon.

Mõned olulisemad kliima aspektid, mis olenevad otseselt juhist ja mille tagamine peaks olema iga juhi esmaste ülesannete seas:

  • Selgus. Kas inimesed teavad, mida ja miks nad teevad, mis on erinevad jõud ja kes on erinevad osalised, kes mõjutavad projekti ning inimeste karjääri.
  • Paindlikkus. Kui palju on töötajail vabadust oma töö erinevate aspektide üle otsustamiseks, alates töövahenditest ja protsessidest kuni paindliku tööajani.
  • Standardid. Kas inimestele on seatud ühtsed, võrreldavad eesmärgid, mida neilt oodatakse ja mille alusel neid hinnatakse.
  • Vastutus. Kas töötajad tunnevad, et nii nemad ise kui ka nende kolleegid ja juhid on vastutavad oma töölõigu ja konkreetse tulemuste saavutamise eest.
  • Tunnustus. Vastutuse teine külg, kas inimesi tunnustatakse nendesamade tulemuste saavutamise puhul.
  • Tiimitunne. Kas inimesed hoolitsevad kogu meeskonna tulemuste, mitte ainult isiklike saavutuste eest.

Nende aspektide eest hoolitsemine toob tavaliselt kaasa tuntava produktiivsuse ja moraali tõusu.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply